[84]  Chao-Yu Li, Jin-Hong Gao, Jun Yi, Xia-Guang Zhang, Xiao-Dan Cao, Meng Meng, Chen Wang, Ya-Ping Huang, San-Jun Zhang, De-Yin Wu, Chuan-Liu Wu*, Jian-Hua Xu, ZhongQun Tian,  Jian-Feng Li*. Plasmon-enhanced ultra-sensitive surface analysis using Ag nanoantenna. Anal. Chem., 2017, 90, 3, 2018-2022.[Link]

[83] Zhisen Liang, Shudi Zhang, Xiaoping Li, Tongtong Wang, Yaping Huang, Wei Hang*, Zhilin Yang, Jianfeng Li*  Zhongqun Tian Tip-enhanced ablation and ionization mass spectrometry for nanoscale chemical analysis. Sci. Adv., 2017, 3:eaaq1059 [Link]

[82] Xiang-Dong Tian, Ying Lin, Jin-Chao Dong, Yue-Jiao Zhang, Si-Rong Wu, Si-Ying Liu, Yun Zhang*, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. Synthesis of Ag nanorods with highly tunable plasmonics toward optimal surface-enhanced Raman scattering substrates self-assembled at Interfaces. Adv.Opt.Mater. 2017, 5, 1700581.[Link]

[81]Raja Pandiyan Panneer Selvam, G. K. Liu*, Jun-Yang Liu, Yao-hui Wang, Song-Yuan Ding, Jian-Feng Li, De-Yin Wu, Zhong-qun Tian*. Surface-enhanced Raman spectroscopy: bottlenecks and future directions. Chem. Commun. 2018, 54,10. [Link]

[80] Hao Yin, Jun Yi, Zhen-Wei Yang, Zhen-Yang Xu, Shun-Ji Xie, Lei Li, Chao-Yu Li, Juan Xu, Hua Zhang*, San-Jun Zhang, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. Plasmon enhanced quantum dots fluorescence and energy conversion in water splitting using shell-isolated nanoparticles. Nano Energy 2017,42, 232-240 [Link]

[79] Shi-Sheng Lin*, Yang-Hua Lu, Juan Xu, Si-Rui Feng, Jian-Feng Li .High performance graphene/semiconductor van der Waals heterostructure optoelectronic devices. Nano Energy 2017, 40, 122-148 [Link]

[78] Wen-Jie Shi, Ling-yun Cao, Hua Zhang, Xin Zhou, Bing An, Ze-Kai Lin, Rui-Han Dai, Jian-Feng Li, Cheng Wang*, Wen-Bin Lin. Surface modification of two-dimensional metal-organic layers creates biomimetic catalytic microenvironments for selective oxidation. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 9704-9709 [Link]

[77] Hua Zhang, Xia-Guang Zhang, Jie Wei, Chen Wang, Shu Chen, Han-Lei Sun, Ya-Hao Wang, Bing-Hui Chen*, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li*,Zhong-Qun Tian.  Revealing the role of interfacial properties on catalytic behaviors by in situ surface-enhanced Raman spectroscopy.  J. Am. Chem. Soc. 2017139 (30),  10339–10346 [Link]

[76] Jian-Feng Li*, Chao-Yu Li, Ricardo F. Aroca*. Plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3962 (Cover)  [Link]

[75] Miao-Miao Liang, Ya-Hao Wang, Rui Shao, Wei-Min Yang, Hong Zhang, Hua Zhang*, Zhi-Lin Yang*, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy study of CO electrooxidation on PtFe nanocatalysts.  Electrochem. Commun. 201781, 38-42  [Link]

[74] Jing-Liang Yang, Juan Xu, He Ren, Lan Sun, Qing-Chi Xu, Hua Zhang, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In-situ SERS study of surface plasmon resonance enhanced photocatalytic reaction using bifunctional Au@CdS core-shell nanocomposite. Nanoscale 2017, 9, 6254 - 6258 [Link]

[73] Jing-Liang Yang, Zhen-Wei Yang, Yue-Jiao Zhang, He Ren, Hua Zhang*, Qing-Chi Xu*, Rajapandiyan Panneerselvam, Kundan Sivashanmugan, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. Quantitative detection using two‐dimension shell‐isolated nanoparticle film. J. Raman. Spectrosc.  2017, 48, 919–924 [Link]

[72] Juan Wang, Jin-Chao Dong, Ji Yang, Yong Wang, Chen-Jie Zhang, Min-Min Xu*, Bing-Wei Mao, Jian-Lin Yao*, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In situ SERS and SHINERS study of electrochemical hydrogenation of p-ethynylaniline in nonaqueous solvents. Electrochem. Commun. 201778,16-20 [Link]

[71] Hua Zhang, Chen Wang, Han-Lei Sun, Gang Fu*, Shu Chen, Yue-Jiao Zhang, Bing-Hui Chen*, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In-situ dynamic tracking of heterogeneous nanocatalytic processes by shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Nat. Commun. 20178, 15447 [Link]

[70] Jian-Feng Li*, Yue-Jiao Zhang, Song-Yuan Ding, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian*. Core–shell nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Chem. Rev2017, 117, 5002-5069  [Link]

[69] Chao-Yu Li, Zhen-Wei Yang, Jin-Chao Dong, Tapan Ganguly, Jian-Feng Li*. Plasmon‐enhanced spectroscopies with shell‐isolated nanoparticles. Small 2017,13, 8 (Cover)  [Link]

[68] Ji Yang, Jin-Chao Dong, V. Vinod Kumar, Jian-Feng Li* , Zhong-Qun Tian. Probing electrochemical interfaces using shell-isolated nanoparticles-enhanced Raman. Curr. Opin. Electrochem. 2017, 1, 16-21 [Link]