[85] Xiaobin Zhong, Xiaoxiao Wang, Huiyuan Wang*, Zhizheng Yang, Yuxiong Jiang*, Jianfeng Li*,Zhongqun Tian Ultrahigh-performance mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium-ion batteries and their in situ Raman investigation Nano Research  ASAP. [Link]