[76] Wenjie Shi, Lingyun Cao, Hua Zhang, Xin Zhou, Bing An, Zekai Lin, Ruihan Dai, Jianfeng Li, Cheng Wang*, Wenbin Lin. Surface Modification of Two-Dimensional Metal-Organic Layers Creates Biomimetic Catalytic Microenvironments for Selective Oxidation. Angew. Chem. Int. Ed. (DOI: 10.1002/anie.201703675) [Link]

[75] Hua Zhang, Xia-Guang Zhang, Jie Wei, Chen Wang, Shu Chen, Han-Lei Sun, Ya-Hao Wang, Bing-Hui Chen,* Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li*,Zhong-Qun Tian.  Revealing the Role of Interfacial Properties on Catalytic Behaviors by in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.  J. Am. Chem. Soc. Article ASAP [Link]

[74] Jian-Feng Li, * Chao-Yu Li, Ricardo F. Aroca*. Plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy. Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 3962 [Link]

[73] Miao-Miao Liang, Ya-Hao Wang, Rui Shao, Wei-Min Yang, Hong Zhang, Hua Zhang*, Zhi-Lin Yang*, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy study of CO electrooxidation on PtFe nanocatalysts.  Electrochem. Commun., 2017, 81, 38-42  [Link]

[72] Jing-Liang Yang, Juan Xu, He Ren, Lan Sun, Qing-Chi Xu, Hua Zhang, Jian-Feng Li,* Zhong-Qun Tian. In-situ SERS study of surface plasmon resonance enhanced photocatalytic reaction using bifunctional Au@CdS core-shell nanocomposite. Nanoscale, 2017, 9, 6254 - 6258 [Link]

[71] Jing-Liang Yang, Zhen-Wei Yang, Yue-Jiao Zhang, He Ren, Hua Zhang*, Qing-Chi Xu*, Rajapandiyan Panneerselvam, Kundan Sivashanmugan, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. Quantitative detection using two‐dimension shell‐isolated nanoparticle film. J. RAMAN. SPECTROSC. , 2017, 48, 919–924 [Link]

[70] Juan Wang, Jin-Chao Dong, Ji Yang, Yong Wang, Chen-Jie Zhang, Min-Min Xu*, Bing-Wei Mao, Jian-Lin Yao*, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In situ SERS and SHINERS study of electrochemical hydrogenation of p-ethynylaniline in nonaqueous solvents. Electrochem. Commun., 201778,16-20 [Link]

[69] Hua Zhang, Chen Wang, Han-Lei Sun, Gang Fu*, Shu Chen, Yue-Jiao Zhang, Bing-Hui Chen*, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian. In-situ dynamic tracking of heterogeneous nanocatalytic processes by shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Nat. Commun., 20178, 15447 [Link]

[68] Jian-Feng Li* , Yue-Jiao Zhang, Song-Yuan Ding, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian*. Core–Shell Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy. Chem. Rev. 2017, 117, 5002-5069  [Link]

[67] Chao-Yu Li, Zhen-Wei Yang, Jin-Chao Dong, Tapan Ganguly, Jian-Feng Li*. Plasmon‐Enhanced Spectroscopies with Shell‐Isolated Nanoparticles. Small, 2017,13, 8 Cover Page [Link]

[66] Ji Yang, Jin-Chao Dong, V. Vinod Kumar, Jian-Feng Li* , Zhong-Qun Tian. Probing electrochemical interfaces using shell-isolated nanoparticles-enhanced Raman. Curr. Opin. Electrochem. 2017, 1, 16-21 [Link]