[98] Shi-Qiang Xu, Bao-Ying Wen, Li-Na Zhang, Hua Zhang, Yang Gao, Bodappa Nataraju, Li-Ping Xu, Xin Wang, Jian-Feng Li and Zhong-qun Tian. Evaluation of cigarette flavoring quality by surface-enhanced Raman spectroscopy. Chem. Commun., 2018. [Link]

[97] Meng Meng#, Fan-Li Zhang#, Jun Yi, Long-Hui Lin, Cui-Ling Zhang, Nataraju Bodappa, Chao-Yu Li, San-Jun Zhang , Ricardo F. Aroca, Zhong-Qun Tian , and Jian-Feng Li*. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Phosphorescence. Anal. Chem. 2018, DOI: 10.1021/acs.analchem.8b02109[link]

[96] Jianghong Wu, Zhenwei Yang, Caiyu Qiu, Yuejiao Zhang, Zhiqian Wu, Jingliang Yang, Yanghua Lu, Jianfeng Li, Dongxiao Yang, Ran Hao, Erping Li, Geliang Yu and Shisheng Lin*.Enhanced performance of a graphene/GaAs self-driven near-infrared photodetector with upconversion nanoparticles. Nanoscale, 2018, 10, 8023-8030. [link]

[95] Ya-Hao Wang, Yue-Jiao Zhang, Miao-Miao Liang, Shu Chen, Petar Radjenovic, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Xiao-Shun Zhou, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li. Probing Interfacial Electronic and Catalytic Properties on Well-Defined Surfaces Using In Situ Raman Spectroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, DOI:10.1002/anie.201805464. [Link]

[94] Zhi‐Qian Wu, Jing‐Liang Yang,  Nallappagar K. Manjunath, Yue‐Jiao Zhang, Si‐Rui Feng, Yang‐Hua Lu, Jiang‐Hong Wu, Wei‐Wei Zhao, Cai‐Yu Qiu, Jian‐Feng Li*, Shi‐Sheng Lin*. Gap‐Mode Surface‐Plasmon‐Enhanced Photoluminescence and Photoresponse of MoS2. Adv. Mater, 2018DOI: 10.1002/adma.201706527.[Link]

[93] Juan Xu, Wei-Min Yang, Shi-Jie Huang, Hao Yin, Hua Zhang*, Petar Radjenovic, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li*. CdS core-Au plasmonic satellites nanostructure enhanced photocatalytic hydrogen, Nano Energy, 2018, DOI:10.1016/j.nanoen.2018.04.048in press [Link]

[92] Ya-Ping Huang# , Sheng-Chao Huang#, Xiang-Jie Wang, Nataraju Bodappa, Hao Yin, Chao-Yu Li, Hai-Sheng Su, Meng Meng, Hua Zhang, Bin Ren*, Zhi-Lin Yang, Renato Zenobi* , Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li*. Shell‐Isolated Tip‐Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy. Angew. Chem. Int. Ed.  2018. DOI: 10.1002/anie.201802892 [Link] 

[91] Jian-Feng Li, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian. Chapter 8: Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy. Book: Recent Developments in Plasmon-Supported Raman Spectroscopy.  DOI:10.1142/9781786344243_0008

[90]Meng-Meng Sun, Jin-Chao Dong, Yang Lv, Si-Qin Zhao, Cai-Xia Meng, Yu-Jiang Song, Guo-Xiang Wang, Jian-Feng Li*, Qiang Fu*, Zhong-Qun Tian, Xin-He Bao. Pt@h-BN core–shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells. Nano Res. 2018. DOI:10.1007/s12274-018-2029-5 [Link]

[89]Juan Xu, Yue-Jiao Zhang, Hao Yin, Han-Liang Zhong, Min Su, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li*. Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopies: Synthesis and Applications. Adv. Opt. Mater. 2018, 6, 1701069.[Link]

[88] Shu Chen, Yuejiao Zhang, Tien-Mo Shih, Weimin Yang, Shu Hu, Xiaoyan Hu, Jian-Feng Li*, Bin Ren, Bing-Wei Mao, Zhi-Lin Yang*, Zhong-Qun Tian. Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy. Nano Lett. 2018. [Link]

[87] Chengcheng Li, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, Weimin Yang, Jianfeng Li, Ang Li, Zhilin Yang, Geoffrey A. Ozin, Jinlong Gong*. Promoted Fixation of Molecular Nitrogen with Surface Oxygen Vacancies on Plasmon-Enhanced TiO2 Photoelectrodes. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, DOI:10.1002/ange.201713229.[Link]

[86] Yan Wu, Jing Zhang, Lingyao Li, Jie Wei, Jianfeng Li, Xiang Yang, Chunjie Yan*, Chenggang zhou*, Bin Zhu*. Proton Conduction and Fuel Cell Using the CuFe-Oxide Mineral Composite Based on CuFeO2 Structure. ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 2, 580-588. [Link]

[85] Xiaobin Zhong, Xiaoxiao Wang, Huiyuan Wang*, Zhizheng Yang, Yuxiong Jiang*, Jianfeng Li*,Zhongqun Tian. Ultrahigh-performance mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium-ion batteries and their in situ Raman investigation Nano Research  ASAP. [Link]